Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Google PageRank – Praktické využití

25.01.2012, 08:00:43

V současné době není PageRank tak jak jej popisuje matematická definice používán přímo v algoritmech Google. Protože takovýto model preferuje množství a kvalitu zpětných odkazů, ale zcela ignoruje texty odkazů a informační obsah odkazujících stránek. Přesto tyto ukazatele jsou v dnešní době velice důležité pro hodnocení stránek a proto jsou také v novějších algoritmech Google zohledněny. Tzn. že Google sice řadí stránky podle PageRanku, ale také zdůrazňuje a preferuje stránky se souvisejícím obsahem s podobnými tématy a motivy. Přesná definice tohoto algoritmu je známá pouze vývojářům.

Z pohledu SEO je možné změřit PageRank pro každou stránku například pomocí toolbaru. Je třeba si ale uvědomit, že získáme pouze hodnotu v rozsahu 0 až 10 a že to není přesná hodnota PageRanku, ale pouze logaritmické měřítko této hodnoty.

Pro příklad, každá stránka má skutečnou hodnotu PageRanku, kterou zná pouze vyhledávač. Pro odvození zobrazení této hodnoty v toolbaru se pak tedy použije rozsah v rozmezí 0 až 10 v logaritmickém měřítku takto: skutečný PageRank, který je 1-10 se zobrazí jako 1, 10-100 jako 2, 100-1000 jako 3, 1000-10000 jako 4 atd.

Což znamená, že rozsah zobrazení v toolbaru není pro každou hodnotu stejný a dostat se z hodnoty 1 na 2 je velice jednoduché oproti zvýšení hodnoty 7 na hodnotu 8.

V praxi se pak PageRank používá zejména k těmto účelům:

1) Rychlá kontrola popularity stránek. PageRank neposkytuje přesné informace o poštu odkazujících stránek apod. Ale pro rychlou představu jestli jsou stránky zajímavé a vyhledávač je upřednostňuje takovýto rozsah stupnice 0-10 plně dostačuje. Z pohledu SEO je to cenná informace, pokud se budují zpětné odkazy, protože hned na první pohled je zřejmé, zda na dané stránce pro nás bude mít odkaz nějaký pozitivní dopad. U většiny stránek lze dosáhnout hodnoty PR 4-5, to je typická hodnota dobrých stránek. Pokud má stránka PR 6, jde o velice populární stránku a pokud se nám takový PR podaří dosáhnout, pak si můžeme s pohledu SEO gratulovat k perfektně odvedené práci. Proti tomu PR 8,9,10 je defakto nereálné dosáhnout pro běžné stránky. Tyto hodnoty mají stránky nadnárodních korporací jako je Google, Microsoft, univerzity apod.

2) Hodnocené konkurenceschopnosti na dotazy při vyhledávání. PageRank nemá přímý vliv na žebříček výsledků vyhledávání, ale pokud si zadáme do vyhledávače klíčové slovo, na které jako první výsledku budou odkazy na stránku, které mají PR 6-7, je velice pravděpodobné, že se nám na přední místa na toto klíčové slovo nepodaří dostat stránky, které mají PR 4.

Také je velice důležité si uvědomit, že hodnoty PageRanku, které se zobrazují v toolbaru jsou přepočítávány pouze několikrát do roka. Takže vlastně toolbar nám zobrazuje zastaralé informace a samotné výsledky vyhledávání se řídí aktuálními hodnotami, které budou veřejné opět až za několik měsíců. Bohužel jinou možnost jak získat informaci o kvalitě stránek pro daný vyhledávač nemáme, takže je potřeba se s touto skutečností z pohledu SEO naučit pracovat.

Tak jak funguje PageRank a toolbar pro vyhledávač Google, fungují tyto nástroje i pro ostatní vyhledávače, vesměs jsou všude stejné principy, pouze každý vyhledávač má jiný vnitřní algoritmus, tak jak si myslí, že je schopen nejlépe odpovídat na dotazy uživatelů.

Google PageRank

24.01.2012, 08:00:38

Společnost Google byla první společností, která začala pro hodnocení relevantnosti výsledků vyhledávání používat váhu příchozích odkazů. Algoritmus pro hodnocení stránek byl pak pojmenován PageRank.

PageRank se vypočítává pro každou stránku zvlášť a přenáší se ze stránky na stránku. Předpokládá se, že uživatel spustí prohlížeč z nějaké výchozí stránky. Pak přejde na další stránku. V každém kroku je možnost, že uživatel stránku zavře prohlížeč nebo opustí stránku, aniž by se vrátil nebo použil nějaký další odkaz. PageRank odhaduje pravděpodobnost této události a hodnotou 0,15 v každém kroku. Pravděpodobnost, že uživatel bude pokračovat v prohlížení stránek přes jeden odkaz dostupný na aktuální stránce je tedy 0,85 za předpokladu, že všechny odkazy jsou si rovny. Pokud uživatel pokračuje v prohlížení z vyhledávače na dobu neurčitou, tzn. nevrátil se zpět k vyhledávání v nějakém reálném čase, tak se předpokládá, že na stránce zůstal. U takové stránky se dá předpokládat, že bude více populární než jiné stránky, kde se uživatel vrátil zpět k vyhledávání.

PageRank webové stránky lze jednoduše definovat jako pravděpodobnost s jakou uživatel může navštívit stránku a jak se mu taková stránka bude líbit. Z toho plyne, že součet pravděpodobností všech webových stránek je přesně jeden, protože uživatel je považován za návštěvníka alespoň jedné webové stránky v každém okamžiku. Pro běžného uživatele není nijak jednoduché pracovat s těmito pravděpodobnostmi, takže je nám PageRank prezentován ve zjednodušené formě jako číselná hodnota mezi nulou a desítkou.

Každá stránka na internetu, i když nemá žádní příchozí odkazy, má na začátku malý PageRank, přesto je větší než nula. U takovéto stránky je malá pravděpodobnost, že se na tuto stránku může uživatel nechtěně dostat.

Každá stránka, která má odchozí odkazy, tak rozděluje svůj PageRank mezi tyto odchozí odkazy na stránce. PageRank této stránky je nepřímo úměrný celkovému počtu odkazů na dané stránce. Čím více odkazů stránka má, tím nižší PageRank se přerozděluje mezi tyto odkazy.

Jak může mít tedy takovýto PageRank vliv a význam pro hodnocení výsledků vyhledávání. Celá definice PageRanku v jednoduchosti říká, že čím více má stránka příchozích odkazů s větším PageRankem, tím relevantnější obsahuje informace pro hledajícího uživatele a tím větší má váhu ve výsledku vyhledávání. Z pohledu SEO je tedy nezbytné, aby na stránky mířili relevantní odkazy ze stránek s co nejvyšším PageRankem. Protože algoritmus PageRanku upřednostňuje ty stránky, které jsou pro něj nejvíce oblíbené.

Význam odkazující stránky

22.12.2011, 09:00:03

Stejně jako obsah odkazu, berou vyhledávače v úvahu z jaké stránky odkaz odkazuje. Tzn. jestli stránka odkud odkazuje relevantní odkaz na cílový web má něco společného s cílovým webem a jestli je cílový obsah relevantní k obsahu ze kterého se odkazuje.

Příklad: Pokud bude stránka o prodeji automobilů, potom bude mít mnohem větší význam odkaz, který poveden na takovouto stránku z webu o opravách automobilů než odkaz, který povede z webu o vaření.

Obsah odkazu

22.12.2011, 08:00:36

Každý odkaz by měl mít nějaký text a obsah, což je při hodnocení odkazů velice důležité. Tento obsah je ten text odkazu, který se zobrazí a na který se klepne v prohlížeči pro přejití na novou stránku. V případě, že text odkazu obsahuje vhodné klíčové slovo, které se pak vyskytuje na stránce, kam odkaz směřuje, považuje vyhledávač tento odkaz za významný a dává mu mnohem větší váhu při výpočtu relevantnosti zpětných odkazů směřujících na daný web.

Význam odkazu

21.12.2011, 08:00:38

Je zřejmé, že prostý počet zpětných odkazů ještě nedává žádné hodnotící kritérium. Je třeba vzít v úvahu význam spojení stejně jako počet zpětných odkazů.

Vyhledávače používají pojem citační index pro hodnocení počtu a kvalitu zpětných odkazů na webu. Citační index je číselný odhad oblíbenosti zdroje vyjádřený v absolutní hodnotě představující stránku významu. Každý vyhledávač používá vlastní algoritmus pro odhad stránky citačního indexu. Tyto hodnoty vyhledávače nezveřejňují.

Citační index určuje relativní popularitu stránky vzhledem k popularitě jiné stránky na internetu.

Příchozí odkazy

20.12.2011, 08:00:51

Jak je možné vidět z předchozí části, tak většinu ukazatelů, které je možné ovlivnit tak je pod kontrolou webmastera stránek. Pokud by tyto ukazatele byli jediné, pak by se velice těžko vyhodnocovalo, které stránky jsou opravdu kvalitní a užitečné a které jsou pouze vytvořeny za účelem dostat se na přední místa výsledků vyhledávání, ale neobsahující vůbec užitečné a relevantní informace. Z toho důvodu se analyzují příchozí odkazy na stránky. Tyto odkazy jsou jediným ukazatelem, který nelze ovlivnit z pozice webmastera a který velkou mírou ovlivňuje pozici stránek ve výsledku vyhledávání.

Předpoklad je takový, že se domníváme, že stránky se zajímavým obsahem budou mít více zpětných odkazů. To proto, že majitelé jiných stránek na internetu budou na tyto zajímavé stránky odkazovat na svých stránkách, protože si myslí, že se jedná o zajímavé informace a chtějí se o ně podělit dále svým návštěvníkům.

Vyhledávače tedy dávají poměrně velkou váhu tomu, jaké odkazy na stránky odkazují. Jednak se zde započítává kvalita těchto zpětných odkazů a pak také kvantita.